Jalan Sehat Awali Pesta Rakyat HUT TATV Ke 11 – TA Surakarta TATV 06/09/2015